...

19 de desembre del 2012

PLE EXTRAORDINARI 14/12/2012


ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA D’APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST VIGENT DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL.
2. PROPOSTA D’EXPEDIENT NÚMERO 4/2012, DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
3. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013
4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA PER L'ANY 2013
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CORPORACIÓ, I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013

2 de desembre del 2012

Ple Ordinari 29/11/2012

1.- PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINIACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, ENVIAT PER L'INTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)
2.- APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 i 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE 2012
3.- PROPOSTA EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 38/2012, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES.
4.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/11.
5.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/11.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAFELL
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT MEDIEVAL
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
9.- PROPOSTA RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE BARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELL
10.- APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I NETEJA VIÀRIA
11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.
12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
13.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
14.- PRECS I PREGUNTES

29 d’octubre del 2012

Dimecres, ple ordinari 29/10/2012


Ordre del dia del ple ordinari del mes d'octubre:
1.- APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE 2012
2.- SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2012
3.- APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST VIGENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011
5.- Donar compte de l’informe dE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2012, de 23 D’OCTUBRE DE 2012, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercialS.
6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2012, de 25 d’octubre DE 2012, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de MODIficació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercialS.
7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 28/2012, PER BAIXES PER ANUL·LACIÓ.
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 29/2012, PER MAJORS INGRESSOS.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2013
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
12.- PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
14.- APROVACIÓ DE L’ANNEX III DE LA POLICIA LOCAL DEL PACTE SÒCIO ECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
15.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE BARRIS NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL
16.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL
17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
18.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
19.- PRECS I PREGUNTES

9 d’agost del 2012

Ple ordinari 09/08/2012

ORDRE DEL DIA
 1. APROVACIÓ ACTES 7 I 8 DE 15 I 28 DE NOVEMBRE DE 2011
 2. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE CALAFELL PER L’ANY 2013.
 3. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 1/2012 RECONEIXEMENT DE DEUTE DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/2011.
 4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 2/2012 DE MODIFICACIÓ CRÈDIT PER GENERACIÓ DE CRÈDIT.
 5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 3/2012 DE MODIFICACIÓ CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
 6. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 16/2012 DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS.
 7. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010.
 8. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 1/2012 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/2011.
 9. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 2/2012 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/201
 10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 2N TRIMESTRE 2012 SOBRE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
 11. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA 2N TRIMESTRE 2012 SOBRE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
 12. PROPOSTA DE RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT I LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT. 13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER DEMANAR LA GRATUÏTAT DELS PEATGES DE LA C-32 PELS RESIDENTS DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.
 13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA BRUTAL REFORMA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I DE L’AUTONOMIA LOCAL QUE ESTÀ IMPULSANT EL GOVERN CENTRAL
 14. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
 15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
 16. PRECS I PREGUNTES

20 de juliol del 2012

OPINIONESAngel Fernandez Lamas Presidente de UNIO I ALTERNATIVA MUNICIPAL  U.A.M. Calafell-Piera a título personal hago una reflexión sobre las Políticas Municipales.
Opino que los cargos municipales electos, deberían ser gente arraigada en el pueblos,  que no les agobien ni la economía, problemas familiares o de otra índole.
Que conozcan el territorio, sus habitantes, sus problemas, sus ideas e inquietudes etc. Yo que no soy político, ni tengo aspiraciones mas allá de los que estoy realizando y siempre con respeto al poder establecido, porque el pueblo es soberano y las urnas deciden, teniendo una oposición en el control, también, fruto de las urnas.
Admiro y por ello estoy en este Partido, a los políticos que conocen s fondo la gran extensión de los Ayuntamientos, a las familias y su trayectoria, que recorren el Pueblo día a día etc. etc. Estos aman a su pueblo sin afán de lucro.
Por poner un ejemplo, llegue a este municipio de Segur en el 1979 conocí entre otros, a un más que hermano Josep Parera, el que me demostró el amor que sentía por este pueblo “Calafell”, pueblo que se lo dio todo,  mediante eso sí,  su esfuerzo , trabajo y constancia, creo que por eso se metió en Política Municipal demostrando que si se ama al pueblo y hay ganas de trabajar, no hace falta tener muchos estudios o carrera, la experiencia que da la vida a través de los años es una reválida, nuestro Parera es como es y que no cambie, ayudó a bastante gente de la que hoy recibe su gratitud y su voto.
Existen muchos aficionados a políticos en todos los Ayuntamientos que llegan de otros lugares o sea del exterior, demostrado está y estos no aman al pueblo, solo desean una poltrona o una “cadira”, un sueldo cuanto más elevado mejor y que corran los meses, no comparto el título que se les da últimamente en varias partes a estos aficionados de “Comecocos aprovechados” tipo Marbella, lo bueno serian políticos del pueblo sin problemas con mínimo sueldo (Porqué no lo necesiten) que únicamente cubran gastos.
En este pueblo concretamente hay buenos políticos reconocidos,  lo malo es cuando se mezclan y no se pueden realizar las ideas, pasa como con la barrecha o el carajillo, no sabe igual que solo.          

PLANTA DE TRANSFERENCIADavant de la probable instal-lació d’una planta de transfèrencia de residu a Calafell, el nostre grup UNIO I ALTERNATIVA MUNICIPAL vol manifestar el neguit i el recel per les possibles conseqüencies d’aquesta suposada “temporalitat”

Aquesta planta ha de substituir la recentment  calcinada per un incendi que va durà gairebé tres setmanes a la zona de Sant Vicenç de Calders, a El Vendrell, i com el seu nom indica, son de transferència (de Trànsit), els residus no es poden acumular allà més de dos dies seguits,  Perquè van tardar tant a apagar aquell incendi?, dons perquè feia mesos, no dos dies, que la brossa s’apilava allà, sense que ningú la retirés i ni tant sols cap autoritat controlés el flux d’aquella acumulació. Una deixadesa que no solament ha estat temporal, sinó que fora definitiva, com definitiva pot esdevenir la planta “temporal” de Calafell, també seran “temporalment” definitius el transit de grans camions, les olors, els fums, la contaminació del subsòl i naturalment, l’impacte visual.
Desitgem de tot cor, que el nostres mandataris no es deixin ensarronar i no caiguin en el parany de que això, com aquell qui diu, durarà quatre dies, perquè com molts ens hem adonat, hi ha dies que duren molt més que 24 hores.


                                                                            JOSEP PARERA I RIBELL

                                                                                     Portaveu
                                                                                                                           

15 de juliol del 2012

A PEU DE CARRER


EL POBLE NECESSITA INFORMACIO

UNIO I ALTERNATIVA MUNICIPAL  PREGUNTA

v  Com està el passeig marítim de Calafell
v  Com està el pas soterrani del carrer Carmen / Montserrat
v  Com estan les obres de Mossèn Jaume Soler  
v  Raons del canvi d’empresa constructora del mercat Mercadona
v  Falta informació de les paradetes del passeig marítim   (Profit de l’Ajuntament o perjudici del comerç tradicional)
v  On es la caseta del xeringui’t propietat de l’Ajuntament
v  Com està el pas soterrani del carrer Rin
v  Com està el pas soterrani del carrer PisuergaSUGGERIMENTS:
v  Es podria treure profit del locals del Port en lloc de pagar lloguers
v  Es tem segurs de que es podria treure profit de Cal Fricando
v  Tan mateix es podria fer amb la Masia Vilarenc
v  Amb l’edifici de l’escorxador també sen podria treure el seu profit
v  També es podria treure profit del local de c/. de l’església
v  Y de l’edifici del Par Comú també sen podria treure profit
v  No creiem que la zona compartida de vianants del Passeig marítim de Segur de Calafell sigui efectiva.

                                                   

23 de juny del 2012

REUNIÓ DE TREBALL ENTRE L'UAM DE CALAFELL I L'EQUIP DE PIERA

Després d'una reunió de treball el Secretari General Josep Parera i Ribell i altres dirigents i afiliats de l'UAM s'han retrobat en un dinar a Segur de Calafell
El partit municipalista calafellenc Unió i Alternativa Municipal, (UAM), que presideix Àngel F.Lamas vol expandir-se encara més a les comarques del Baix Penedès i l'Anoia on ja té representació. Per això avui diumenge s'han reunit els dirigents del partit que té representació als consistoris de Calafell i Piera (Anoia). A la reunió s'han traçat les línies bàsiques de treball pels pròxims mesos posant especial èmfasi en intentar formar agrupacions en d'altres localitats tant del Baix Penedès com de l'Anoia. El cap de llista de l'UAM a Piera, que forma part del consistori de Piera ha dit que hi ha opcions de formar equips de l'UAM en algunes localitats de la comarca de l'Anoia.
Després de la reunió a la seu que el partit té a Segur, els membres de l'UAM de Calafell i Piera han compartit un dinar a un Restaurant de Segur.

30 de maig del 2012

Ple ordinari del mes de maig

ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 9/2012 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.1.19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.
3.- DONAR COMPTE DE LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2011.
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PAL•LIAR LA MANCA DE PLACES D’APARCAMENT PEL NUCLI DE LA PLATJA QUE SUPOSEN LES OBRES DEL NOU MERCAT MUNICIPAL.
5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE.
6.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.
7.- PRECS I PREGUNTES
Hora: 
 9h
Lloc: 
 Sala de plens de l'Ajuntament de Calafell

6 d’abril del 2012

PLE ORDINARI DIJOUS 5/4/2012ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011
2.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS, D'ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER.
3.- PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, A LA LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. 49/2011.
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LOS DE FORMA URGENT.
5.- MOCIÓ DE GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DEMANANT LA CORRESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS I AUTONÒMICA EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL.
6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL DE REBUIG A LA PRETENSIÓ DE TREURE LA SEU POLICIAL DEL DISTRICTE DE SEGUR.
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA DECISIÓ DE DEIXAR SENSE LA PRESÈNCIA POLICIAL LES DEPENDÈNCIES DE SEGUR.
9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
10.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11.- PRECS I PREGUNTES

3 d’abril del 2012

A PEU DE CARRER

Avui comença aquesta secció que es dirà “A PEU DE CARRER”, en la qual pretenem publicar tot allò que sigui denunciable o be per manca de manteniment o senzillament s’hagin oblidat que existeix, volem despertar al actual Equip de Govern perquè posi fil a l’agulla per solucionar els problemes diaris amb els que els veïns de Calafell, Segur i Urbanitzacions conviuen diàriament sense que ningú els posi remei.
Sortirem al carrer, farem fotos i ho publicarem en aquesta secció , també volem escoltar a tots aquells que tinguin quelcom que explicar o de demandar, en definitiva escoltar el clam popular i així l’Ajuntament de Calafell tingui coneixement de la realitat que li preocupa del dia a dia els ciutadans i es decideixin a escoltar i actuar, posem aquesta primera foto com a clar exemple de la desídia i la falta de coordinació entre els diferents departaments.


No fa falta gaires comentaris per adonar-se amb l’estat en que es troba, però lo greu es el temps que fa que està axis, l’últim vidre va caure sobre l’acera i durant un mes ningú el va recollir, ni els de l’equip de neteja, no sabem si es perquè no passen a netejar o senzillament consideren que no es cosa seva, però lo cert es que ningú tenia amb compte el perill per els vianants, gent gran, nens etc. i l’historia continua ja que no s’arregla, falta posar els vidres davant i darrera, pintar, en definitiva cuidar i mantenir al menys lo que tenim. !Ah per si de cas això fa el seu efecte i tenen la intenció de posar-hi mà, es troba al Carrer Marca Hispànica xamfrà Antilles.
Aquest projecte serà possible amb la teva col·laboració, necessitem la teva opinió que en facis arribar les teves queixes, les teves demandes, fotos etc., com a eina de comunicació i crítica constructiva, al servei dels ciutadans per això et demanem que et posis amb contacte amb nosaltres mitjançant del nostre e_mail uamunicipal@gmail.com o a través del facebook, estem segurs que entre tots podem fer un Municipi millor. 


                                 UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL     

16 de març del 2012

PLE EXTRAORDINARI I URGENT 14/03/2012ORDRE DEL DIA:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES D’OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS DE L' AJUNTAMENT DE CALAFELL, BAIXES D’OBLIGACIONS DE L’OAM CASTELL DE CALAFELL I DEL PATRONAT DE TURISME
3.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL


Hora: 9h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament de Calafell

14 de març del 2012

MANIFEST CONTRA LA RETIRADA DE LA POLICIA LOCAL DE LES DEPENDÈNCIES DE SEGUR DE CALAFELLLa policia local ha de ser un cos proper, accessible i que doni el millor servei possible a la ciutadania del municipi. Per això, ha de vetllar per la seguretat i la tranquil·litat dels veïns de Calafell. L’ha trencat amb la darrera decisió de l’equip de govern (CiU-PP) de retirar els agents que estaven a les Dependències de Segur, Platja i Poble, que permetien una atenció més propera a la ciutadania.

El context de crisi econòmica i de situació d’exclusió social de moltes persones precisa, més que mai, de serveis policials preventius i de proximitat. Un altre factor és l’augment de població estacional a l’estiu i en els períodes de vacances. 

Les necessitats socials del barri de Segur precisen de diferents polítiques públiques per millorar la vida de les persones que hi viuen, especialment des de la perspectiva social i d’atenció a les persones. La funció policial és garantir els drets de totes les persones del municipi, amb especial atenció a les que estan en situacions de més vulnerabilitat, independentment del seu lloc d’origen, així com poder actuar des de la perspectiva preventiva i de proximitat, i és per això que es fa necessària la presència al barri de Segur. 

Per això, estem en contra de la decisió de retirar la policia local de les Dependències de Segur. L’obertura de la nova seu de la policia local, a l’antic CAP de Calafell, no justifica treure aquest servei. No s’ha d’allunyar la policia de la població, sinó aprofitar la descentralització existent, fins ara, per fer-la més propera als veïns, actuar preventivament i millorar el servei de seguretat pública. Estem a favor del model de “policia de proximitat” i de reforçar més el servei, fins i tot, apostant per la presència de la policia local, les 24 hores, als barris.

Creiem que la ciutadania de Segur i la resta de barris del municipi tenen dret a un bon servei de seguretat pública. Estem segurs que aquesta opinió i aquest model és compartit per la major part dels integrants de la mateixa policia que, en definitiva, volen oferir el millor servei possible al ciutadà. Per això, demanem a l’equip de govern que rectifiqui i faci marxa enrere en aquesta decisió de treure la policia local de les Dependències de Segur.

13 de març del 2012

MOCIÓ DE REBUIG PRESENTADA PER UAM UNIÓ I ALTERNATIVA SOBRE DEIXAR SENSE POLICIA EL DISTRICTE DE SEGUR


MOCIÓ PRESENTADA PER UNIO I ALTERNATIVA MUNICIPAL

-ENTÈS QUE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DEIXA SENSE POLICIA MUNICIPAL EL DISTRICTE DE SEGUR.

-AQUESTA DECISIÓ NO ES POT PEREMETRE PEL MOTIU, QUE EL DISTRICTE TE UN 60% D’HABITANTS DEL MUNICIPI I TENIM DISTRICTE POSTAL PROPI.

-ATÈS QUE HI HA ESTACIÓ DE TREN MOLT CONFLICTIVA

-ROBOS A LES VIVIENDES, ROBOS AL MERCADILLO PER UNES INFRAESTRUCTURES DEFICIENTS I UNA ILUMINACIÓ MOLT MINÇA, JA QUE LES VIVENDES ESTAN MOLT SEPARADES I SOLES.

-QUE LES DEPENDENCIES QUEDEN MOLT SEPARADES.

UNIO I ALTERNATIVA MUNICIPAL

E X P O S A:

1º - QUE ELS HABITANTS DE SEGUR QUEDEN A 2,3 I 4 KILOMETRTES SEPARATS DE LES NOVES DEPENDENCIES MUNCIPALS DE LA POLICIA DE CALAFELL.

2º - QUE DEGUT A LES ESTRUCTURES, EL ACCIDENTS I CAIGUDES SON MOLT HABITUALS.
3º - UAM, ADVERTEIX QUE DEGUT AL MERCADILLO ES NECESSARI PER LA QUANTITAT DE ROBOS, AMEN DELS ROBOS QUE HI HAN A LES VIVENDES.

4º - DEGUT QUE LA MAJORIA D’HABITANTS SON GENT GRAN, ELS MAREJOS I LES ENFERMETATS IMPREVISTES HI ABUNDEN I LES DEPENDENCIES DE LA POLICIA QUEDAN A 2,3 I 4 KILOMETRES DE DISTANCIA.

5º - EL DISTRICTE DE SEGUR, APART DE DESITJAR QUE NO ES RETIRI LA POLICIA DURANT EL DIA, UAM DEMANA QUE S’AMPLII DURANTE LA NIT, RESUMINT SERVEI LES 24 HORES.

6º - ELS ESTAMENTS OFICIALS I SUPERIORS A NOSALTRES , ACONSELLA QUE LA POLICIA ESTIGUI COM MES AL COSTAT DEL CIUTADÀ MILLOR.

7º - PRESENTEM COM A OBLIGACIÓ, JA QUE TENIM DISTRICTE DE CORREUS PROPI I POSEM COM A REFERENCIA BARCELONA AMB EL DIFERENTS DISTRICTES –SANTS – GRACIA – LES CORTS – EL CLOT – CIUTAT VELLA – ETC.ETC.


JOSEP PARERA I RIBELL

ARTICLE DE L'UAM PUBLICAT AL BUTLLETÍ MUNICIPAL FEBRER 2012

A l’equip de Govern

Qui no recorda aquella cançó italiana interpretada per la nostra Núria Feliu , anomenada: “Paraules,paraules,paraules”?

¿Quines sensacions devía sentir el seu compositor en el moment de crear-la?.. Ja s’havia adonat del valor de certes paraules , un valor sovint relatiu , no absolut , i a vegades , ni tan sols relatiu
Tothom necessita comunicar-se, tant sigui perquè vols dir alguna cosa o perquè demanes informació i has d’escoltar quelcom d’algú.

Peró si ja difícil es comunicar “exactament “ allò que vols transmetre realment , ja sigui perquè no trobes els mots adients o per l’estat d’ànim o pel motiu que sigui. Quin es el discurs que es pot esperar d’un polític que ha d’omplir el temps assignat , obrint la boca sense concretar res del que realment interessa saber?.
Res, només queda el recurs de mentir o dir mitges veritats , tant o mes punyents que la pròpia mentida. Si alguns discursos tenen tant poc valor, que ho facin per escrit i ben signat.

Tothom te dret a rebre un comprovant o rebut degudament segellat i signat amb tot el valor documental que això comporta, la publicitat enganyosa per exemple , està penalitzada per la llei. Donç bé, com ciutadans ens harem de plantejar exigir als nostres administradors locals i generals una declaració d’intencions signada d’antuvi amb posterior comprovant de la feina feta , com en qualsevol empresa privada, i que no quedi tot com dic al principi amb “Paraules, paraules, paraules”·


Josep Parera Ribell

23 de febrer del 2012

PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER


ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN FITXER AUTOMATITZAT AMB LA FINALITAT DE CREAR UN SERVEI DE DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ
2.-PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS
3.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, PEL SERVEI D'INFORMACIÓ MEDIADORA (SIM)
4.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA D'INCLUSIÓ D'UN NOU ELEMENT DE L'ESPÈCIE POLLANCRE SITUAT AL TORRENT DE LA CASA NOVA DE SEGUR AL CATÀLEG D'ARBRAT D'INTERÈS LOCAL
5.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTI DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L'AJUNTMAENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT
6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
8.- PRECS I PREGUNTES

22 de febrer del 2012

CARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL


El Carnaval de Calafell, que ha tingut lloc del 16 al 19 de febrer, ha estat tot un èxit de participació, amb un total de 15.600 persones en carrosses i comparses, i també d’assistència de públic, ja que unes 26.500 persones han vingut com a espectadores a Calafell, al llarg del cap de setmana. Aquestes dades consoliden, doncs, aquest com “El carnaval de la Costa Daurada”. 


Així mateix, la celebració del III Concurs de Comparses també va ser tot un èxit, ja que hi van participar un total de 1.850 persones

La rua del carnaval de Segur ha sigut tot un èxit , volem felicitar a l'Associació de comerciants i empresaris Segur centre per l'exit en l'organització de la rua , gracies a tots/es les persones que amb la vostra ajuda s'ha aconseguit realitzar satisfactòriament el carnaval de Segur

9 de febrer del 2012

STOP AMB POCA VISIBILITAT

Avui parlarem de la poca visibilitat que hi ha al final del carrer Grècia  ,on hi ha  l'stop , i que serveix per facilitar als cotxes  la incorporació a l'Avinguda Espanya .

Hi han dos problemes que impedeixen que hi hagi una bona visibilitat

1 Es fa difícil poder mirar el mirall convex situat de front a l'stop , degut a la seva llunyania es difícil distingir si passen cotxes en el moment

2 Just a la dreta i a l'esquerra de l'stop sempre hi han cotxes estacionats que impedeixen al conductor veure si passen cotxes , (en la imatge podem veure com aquest cotxe ha de sortir davant de l'stop per assegurar-se que pot sortir sense perill)

Creiem que això s'hauria de solucionar el mes ràpid possible

27 de gener del 2012

DILLUNS 30 DE GENER PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE CALAFELLEl proper dilluns 30 de gener es durà a terme el ple ordinari amb els següents punts d'ordre del dia:ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2012

3.- APROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LA RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

4.- PROPOSTA RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11-01-12 DE CONSTITUCIÓ DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE BARRIS

5.- PROPOSTA PER L'APROVACIÓ DE L'INCREMENT TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL TAXI PER L'ANY 2012

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

8.- PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS