...

23 de febrer de 2012

PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER


ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN FITXER AUTOMATITZAT AMB LA FINALITAT DE CREAR UN SERVEI DE DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ
2.-PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS
3.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, PEL SERVEI D'INFORMACIÓ MEDIADORA (SIM)
4.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA D'INCLUSIÓ D'UN NOU ELEMENT DE L'ESPÈCIE POLLANCRE SITUAT AL TORRENT DE LA CASA NOVA DE SEGUR AL CATÀLEG D'ARBRAT D'INTERÈS LOCAL
5.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTI DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L'AJUNTMAENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT
6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
8.- PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS