...

29 d’octubre del 2012

Dimecres, ple ordinari 29/10/2012


Ordre del dia del ple ordinari del mes d'octubre:
1.- APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 30 DE MARÇ I 5 I 26 D’ABRIL DE 2012
2.- SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2012
3.- APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST VIGENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011
5.- Donar compte de l’informe dE TRESORERIA CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2012, de 23 D’OCTUBRE DE 2012, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercialS.
6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2012, de 25 d’octubre DE 2012, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de MODIficació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercialS.
7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 28/2012, PER BAIXES PER ANUL·LACIÓ.
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 29/2012, PER MAJORS INGRESSOS.
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2013
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
12.- PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
14.- APROVACIÓ DE L’ANNEX III DE LA POLICIA LOCAL DEL PACTE SÒCIO ECONÒMIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
15.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE BARRIS NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL
16.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL
17.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
18.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
19.- PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS