...

27 de setembre del 2015

L'Ajuntament celebrarà dilluns, 28 de setembre, sessió plenària ordinària

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 28 de setembre, una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se  en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat.
L’ordre del dia és el següent:
1. APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 i 31 D’AGOST DE 2015
2. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
3. DONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CIUTADANS-CALAFELL (C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL
5. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS “CALAFELL ACTIU” PER IMPULSAR LA REFORMA, MODERNITZACIÓ I COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE CALAFELL
6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 27/2015 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES        

7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 30/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES
8. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU EN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELL
9. PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIO INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA (05/2015-CNT)
10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2016
11. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28/08/2015 CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016
12. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 2015/2663bis DE DATA 19/06/2015, CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES FINS A LA SEVA ADJUDICACIÓ
13. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 - 1R TRIMESTRE
14. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 - 2N TRIMESTRE
15. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 - 1R TRIMESTRE
16. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 - 2N TRIMESTRE
17. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
18. MOCIÓ PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA CUP
19. MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) PRESENTADA PER CiU i ERC
20. MOCIÓ “SOM MUNICIPI D’ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D’ACOLLIDA I SOLIDÀRIA”, PRESENTADA PEL PSC
21. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA CUP
22. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
23. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
24. PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS