...

19 de desembre del 2012

PLE EXTRAORDINARI 14/12/2012


ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA D’APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST VIGENT DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL.
2. PROPOSTA D’EXPEDIENT NÚMERO 4/2012, DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
3. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013
4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA PER L'ANY 2013
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CORPORACIÓ, I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013

2 de desembre del 2012

Ple Ordinari 29/11/2012

1.- PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINIACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, ENVIAT PER L'INTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)
2.- APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 i 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE 2012
3.- PROPOSTA EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 38/2012, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES.
4.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/11.
5.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/11.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAFELL
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT MEDIEVAL
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
9.- PROPOSTA RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE BARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELL
10.- APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I NETEJA VIÀRIA
11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.
12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
13.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
14.- PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS