...

30 de maig del 2012

Ple ordinari del mes de maig

ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 9/2012 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.1.19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.
3.- DONAR COMPTE DE LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2011.
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PAL•LIAR LA MANCA DE PLACES D’APARCAMENT PEL NUCLI DE LA PLATJA QUE SUPOSEN LES OBRES DEL NOU MERCAT MUNICIPAL.
5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE.
6.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.
7.- PRECS I PREGUNTES
Hora: 
 9h
Lloc: 
 Sala de plens de l'Ajuntament de Calafell

ICONES SOCIALS