...

21 de desembre del 2011

Dijous, ple ordinari a l'Ajuntament de Calafell

El proper dijous 22 de desembre es durà a terme un ple ordinari amb els següents punts d'ordre del dia:


1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRADA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL

3.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

4.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA D’ORDENANCES FISCALS

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L' OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA PER L'ANY 2012.

6.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/11 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/10.

7.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/11 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/10.

8.- PROPOSTA DE BONIFICACIÓ IMPOST INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES, A LLICÈNCIES D'OBRES ATORGADES PER ORDRES D'EXECUCIÓ I FINQUES INCLOSES AL CATÀLEG I ENTORNS DEL CASTELL

9.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVI DE DETERMINADES OBRES MENORS.

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

11.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

12.- PRECS I PREGUNTES



Dia: 22 de desembre del 2011

Hora: 9h

Lloc: Sala de plens de l?Ajuntament de Calafell

17 de desembre del 2011

Bon Nadal i pròsper any 2012



L'Uam Unió i Alternativa Municipal us desitja que passeu unes bones festes de nadal i un any 2012 ple de salut i somnis fets realitat

ICONES SOCIALS