...

9 d’agost del 2012

Ple ordinari 09/08/2012

ORDRE DEL DIA
 1. APROVACIÓ ACTES 7 I 8 DE 15 I 28 DE NOVEMBRE DE 2011
 2. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE CALAFELL PER L’ANY 2013.
 3. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 1/2012 RECONEIXEMENT DE DEUTE DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/2011.
 4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 2/2012 DE MODIFICACIÓ CRÈDIT PER GENERACIÓ DE CRÈDIT.
 5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 3/2012 DE MODIFICACIÓ CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
 6. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 16/2012 DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS.
 7. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010.
 8. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 1/2012 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/2011.
 9. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 2/2012 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/201
 10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 2N TRIMESTRE 2012 SOBRE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
 11. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA 2N TRIMESTRE 2012 SOBRE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
 12. PROPOSTA DE RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT I LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT. 13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER DEMANAR LA GRATUÏTAT DELS PEATGES DE LA C-32 PELS RESIDENTS DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.
 13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA BRUTAL REFORMA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I DE L’AUTONOMIA LOCAL QUE ESTÀ IMPULSANT EL GOVERN CENTRAL
 14. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
 15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
 16. PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS