...

30 de novembre del 2011

SESSIÓ PLENÀRIA 28 DE NOVEMBREOrdre del dia

APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 55/2011 DE MODIFICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES

PROPOSTA D’ADHESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, ENVIAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS