...

27 de gener del 2012

DILLUNS 30 DE GENER PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE CALAFELLEl proper dilluns 30 de gener es durà a terme el ple ordinari amb els següents punts d'ordre del dia:ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2012

3.- APROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LA RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

4.- PROPOSTA RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11-01-12 DE CONSTITUCIÓ DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE BARRIS

5.- PROPOSTA PER L'APROVACIÓ DE L'INCREMENT TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL TAXI PER L'ANY 2012

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

8.- PRECS I PREGUNTES

ICONES SOCIALS