...

29 d’octubre de 2015

Sessió Plenària Ordinària 02/11/2015L'Ajuntament celebrarà dilluns, 2 de novembre, sessió plenària ordinària

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 2 de novembre, una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat.
L’ordre del dia és el següent:
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015
2. REVOCACIÓ D’ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE MANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
4. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
5. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM 2/15 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, PER IMPORT DE 12.759,57 EUROS        

7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES
8. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 3030/2015 DE DATA 14/08/2015 CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES - VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVANT AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/2015 DE 20/10/2015
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 15 D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

10.
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’OCTUBRE, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015
11. PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, EXERCICIS 2013 I 2014
12. NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE  BARRIS
13. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A L’ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENCIONAL AMB LA LLEI D’ALTA VELOCITAT MADRID-BARCELONA A L’ENTORN DE L’ARBOÇ DEL PENEDÈS
14. AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS SANT PERE, CARRETERA DEL SANATORI, CARRERADA D’EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELL
15. ACORD DE NOMENAMENT D’ADVOCAT PRÈVIES 1016/2012
16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA LOCAL DE LA DISCAPACITAT
17. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
18. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
19. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENA
20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
21. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
22. PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS