...

29 d’octubre de 2011

SESSIÓ PLENÀRIA OCTUBRE 2011

ORDRE DEL DIA


1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2012

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, SOTSÒL I VOL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL, APARCAMENT I BIBLIOTECA I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL ANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELL

4.- PROPOSTA D’APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME FUNDACIÓ MARINA DE CALAFELL

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2011

6.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT CONSELL GENERAL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’INTERVENCIÓ, DE 20 D'OCTUBRE DE 2011, SOBRE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2001 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA, DE 20 D'OCTUBRE DE 2011, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

9.- PROPOSTA APROVACIÓ D'AMPLIACIÓ DE PLACES DEL VEHICLE DE LLICÈNCIA D'AUTO TAXI NÚM. 7 AUTORITZADA AL MUNICIPI DE CALAFELL

10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE CALAFELL.

11.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES PROPERES ELECCIONS GENERALS 2011

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

13.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

14.- PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS